ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ορθή επανάληψη)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

(επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26.5.2016)

Η Εταιρεία INTRALOT ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κ.Ν. 2190/1920, τα κατωτέρω αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26.5.2016:

 

1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.), έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του  Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Εγκρίθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015 καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 75.386.124 (47,42%)

Έγκυρα: 75.386.124

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 75.299.861 (99,89%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 86.263 (0,11%)

 

2.  Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση  (01.01.2015-31.12.2015).

Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 75.386.124 (47,42%)

Έγκυρα: 75.386.124

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 75.149.861 (99,69%), Κατά 150.000 (0,20%), Λευκά/Αποχή 86.263 (0,11%)

 

3.  Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών  για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2016 - 31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εγκρίθηκε η εκλογή των εταιρειών «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.» και «GRANT THORNTON» για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2016 - 31.12.2016 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 75.386.124 (47,42%)

Έγκυρα: 75.386.124

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 66.137.708 (87,73%), Κατά 7.501.364 (9,95 %) Λευκά/Αποχή 1.747.052 (2,32%)

 

4.  Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016, κατ’ άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3016/2002.

Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 75.386.124 (47,42%)

Έγκυρα: 75.386.124

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 69.456.025 (92,13%), Κατά 3.481.209 (4,62%) Λευκά/Αποχή 2.448.890 (3,25%)

 

5.  Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, συμβάσεων και αμοιβών προσώπων που εμπίπτουν στο άρθρο αυτό με την Εταιρεία ή με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από αυτήν.

Καθορίστηκαν τα ανώτατα ποσά μισθών και αμοιβών προσώπων που εμπίπτουν στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 με την Εταιρεία ή με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από αυτήν.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 75.386.124 (47,42%)

Έγκυρα: 75.386.124

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 69.456.025 (92,13%), Κατά 3.481.209 (4,62%) Λευκά/Αποχή 2.448.890 (3,25%)

 

6. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 ε’ του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

Εγκρίθηκε η παροχή αδείας για τα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42§ε’ του Ν. 2190/1920, εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 75.386.124 (47,42%)

Έγκυρα: 75.386.124

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 75.236.124 (99,80%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή 150.000 (0,20%)

 

7. Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.

Εγκρίθηκε πρόγραμμα απόκτησης από την εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που τυχόν έχουν αποκτηθεί και διακρατούνται από την εταιρεία (σήμερα ανερχομένων σε 560.648 μετοχές ήτοι σε ποσοστό 0,35% του μετοχικού κεφαλαίου), για χρονική περίοδο 24 μηνών, με έναρξη ισχύος από 11.06.2016 και μέχρι τις 11.06.2018, με κατώτατη τιμή €1 και ανώτατη τιμή €12. Επίσης εγκρίθηκε όπως οι ίδιες μετοχές που τυχόν αποκτηθούν να μπορούν να διακρατηθούν για την μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 75.386.124 (47,42%)

Έγκυρα: 75.386.124

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 63.936.560 (84,81%), Κατά 11.299.564 (14,99%) Λευκά/Αποχή 150.000 (0,20%)