Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

(επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.5.2013)

Η Εταιρεία Intralot ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κ.Ν. 2190/1920, τα κατωτέρω αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.5.2013:

1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.) της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του  Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης.

Εγκρίθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012 της INTRALOT.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 77.736.575

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 48,90%

Έγκυρα: 77.736.575

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 77.736.575 (100%), Κατά 0  Λευκά/Αποχή 0

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση  (01.01.2012-31.12.2012).

Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 77.736.575

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 48,90%

Έγκυρα: 77.736.575

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 77.736.575 (100%), Κατά 0  Λευκά/Αποχή 0

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών  για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2013 - 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εγκρίθηκε η εκλογή των εταιρειών «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.» και «GRANTTHORNTON» για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2013 - 31.12.2013 και καθορίστηκε ο τρόπος αμοιβής τους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:77.736.575

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 48,90%

Έγκυρα: 77.736.575

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 67.752.151 (87,16%), Κατά 5.855.311 (7,53%), Λευκά/Αποχή 4.129.113 (5,31%)

4. Έγκριση αμοιβών επί των κερδών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013, κατ’ άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3016/2002.

Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. αναλογικά με το χρόνο συμμετοχής κάθε μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο από 1.1.2012 έως 31.12.2012. Επίσης αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002, ο καθορισμός της αποζημιώσεως του τρέχοντος έτους των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τον χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:77.736.575

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 48,90%

Έγκυρα: 77.736.575

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 75.543.486 (97,18%), Κατά 231.756 (0,30%), Λευκά/Αποχή 1.961.333 (2,52%)

5. Καθορισμός κατ’αρθ. 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ανωτάτου ποσού μισθού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεδεμένων με την εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τη χρονική περίοδο 01.07.2013 - 30.06.2014.

Καθορίστηκαν τα ανώτατα ποσά μισθών των μελών του Δ.Σ. συνδεδεμένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία και ειδικότερα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και των μελών κ.κ. Ανδ. Παπούλια και Φ. Μαυρουδή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:77.736.575

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 48,90%

Έγκυρα: 77.736.575

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 67.018.651 (86,21%), Κατά 6.568.782 (8,45%), Λευκά/Αποχή 4.149.142 (5,34%)

6. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 ε’ του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών.

Εγκρίθηκε η παροχή αδείας για τα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42§ε’ του Ν. 2190/1920, εταιριών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:77.736.575

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 48,90%

Έγκυρα: 77.736.575

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 77.736.575 (100%), Κατά 0  Λευκά/Αποχή 0