Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας της Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

(επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18.5.2017)

 

Η  INTRALOT ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κ.Ν. 2190/1920, ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 18.5.2017 παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπούντες 75.508.866 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 158.961.721 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 47,50%.

 

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

 

1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.), έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του  Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

 

Εγκρίθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016 καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 75.508.866 (47,50%)

Έγκυρα: 75.508.866

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 75.422.603 (99,89%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 86.263 (0,11%)

 

2.  Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση  (01.01.2016-31.12.2016).

 

Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2016-31.12.2016). Στην ψηφοφορία που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση, συμμετείχαν τα μέλη του ΔΣ και  οι υπάλληλοι της Εταιρεία μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον είχαν συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 75.508.866 (47,50%)

Έγκυρα: 75.508.866

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 74.749.603 (98,99%), Κατά 150.000 (0,20%), Λευκά/Αποχή 609.263 (0,81%)

 

 

3.  Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών  για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2017 - 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής τους σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης Ορκωτών Ελεγκτών.

 

Εγκρίθηκε η εκλογή των εταιρειών «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.» και «GRANTTHORNTON» για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2017 - 31.12.2017 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 75.508.866 (47,50%)

Έγκυρα: 75.508.866

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 68.606.629 (90,86%), Κατά 6.729.141 (8,91%) Λευκά/Αποχή 173.096 (0,23%)

 

 

4.  Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017, κατ’ άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3016/2002.

 

Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016, περιλαμβανομένης της αμοιβής του προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και συμμόρφωσης και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 75.508.866 (47,50%)

Έγκυρα: 75.508.866

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 71.470.825 (94,65%), Κατά 2.330.045 (3,09%) Λευκά/Αποχή 1.707.996 (2,26%)

 

 

5.  Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, συμβάσεων και αμοιβών προσώπων που εμπίπτουν στο άρθρο αυτό με την Εταιρεία ή με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από αυτήν.

 

Καθορίστηκαν τα ανώτατα ποσά μισθών και αμοιβών προσώπων που εμπίπτουν στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 με την Εταιρεία ή με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από αυτήν.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 75.508.866 (47,50%)

Έγκυρα: 75.508.866

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 71.470.825 (94,65%), Κατά 2.330.045 (3,09%) Λευκά/Αποχή 1.707.996 (2,26%)

 

 

6. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

 

Εγκρίθηκε η παροχή αδείας για τα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 75.508.866 (47,50%)

Έγκυρα: 75.508.866

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 75.358.866 (99,80%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 150.000 (0,20%)

 

7. Τροποποίηση του προγράμματος απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών που αποφασίστηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 26η Μαΐου 2016, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 με πρόβλεψη δυνατότητας διανομής των μετοχών που αποκτώνται στο προσωπικό της ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014) και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την κατά τα λοιπά υλοποίηση της αποφάσεως και την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων.

 

Εγκρίθηκε η τροποποίηση του προγράμματος απόκτησης από την εταιρεία ιδίων μετοχών που αποφασίστηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 26η Μαΐου 2016, με πρόβλεψη δυνατότητας διανομής των μετοχών που αποκτώνται στο προσωπικό της ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν και εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την κατά τα λοιπά υλοποίηση της αποφάσεως και την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 75.508.866 (47,50%)

Έγκυρα: 75.508.866

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 71.470.825 (94,65%), Κατά 2.350.064 (3,11%) Λευκά/Αποχή 1.687.977 (2,24%)