Ανακοίνωση αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 10.4.2014

Η Εταιρεία Intralot ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 10ης Απριλίου 2014 συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 όπως τροποποιημένος ισχύει.

Εκλέχθηκε νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με πενταετή θητεία σύμφωνα με το αρθ. 19 παρ.2 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

1. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου,

2. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου,

3. Κωνσταντίνος Κόκκαλης του Σωκράτη,

4. Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου,

5. Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου,

6. Νικόλαος – Λέων Παπαπολίτης του Ιωάννη,

7. Σωτήριος Φίλος του Νικολάου,

8. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, και

9. Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου.

Ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν οι κ.κ.:

1. Σωτήριος Φίλος του Νικολάου,

2. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, και

3. Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου

Παρέστησαν 103 μέτοχοι εκπροσωπούντες 73.947.455 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 46,52%). Ψήφισαν: Υπέρ 60.829.951 (82,26%), Κατά 10.556.594 (14,28%), Λευκά/Αποχή 2.560.910 (3,46%).

2. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Ν.3693/2008.

Εκλέχθηκε νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου και Συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, που θα αποτελείται από τα ανωτέρω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ κ.κ. Σωτήριο Φίλο, Αναστάσιο Τσούφη και Ιωάννη Τσουκαρίδη.

Παρέστησαν 103 μέτοχοι εκπροσωπούντες 73.947.455 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 46,52%). Ψήφισαν: Υπέρ 64.383.626 (87,07%), Κατά 7.204.054 (9,74%), Λευκά/Αποχή 2.359.775 (3,19%).

3. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 ε’ του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών και ως εκ τούτου τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

Εγκρίθηκε η παροχή αδείας για τα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42§ε’ του Ν. 2190/1920, εταιριών και ως εκ τούτου να διενεργούν για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

Παρέστησαν 103 μέτοχοι εκπροσωπούντες 73.947.455 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 46,52%). Ψήφισαν: Υπέρ 73.947.455 (100,00%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.