ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 4.9.2014

Η INTRALOTενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 4ης Σεπτεμβρίου 2014 συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με το κάτωθι θέμα της ημερησίας διάταξης:

 

«Παροχή ειδικής έγκρισης κατ΄ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για τη σύναψη συμβάσεως μίσθωσης μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» αναφορικά με κτίριο που βρίσκεται στην Παιανία Αττικής (19ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής) μετά του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του.»

 

Εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεως μίσθωσης μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» αναφορικά με κτίριο που βρίσκεται στην Παιανία Αττικής (19ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής) μετά του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 83.244.873

 

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 52,37%

 

Έγκυρα: 83.244.873

 

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 68.856.115 (82,715%), Κατά 10.303.052 (12,377%), Λευκά/Αποχή 4.085.706 (4,908%).