Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών (02/01/2018)

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 29/12/2017:

- μέσω της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ σε αγορά 50.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,1176 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 56.437,27 ευρώ και

- μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής σε αγορά 8.936 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,1281 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 10.08