Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών (03/01/2018)

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 2/1/2018:

- μέσω της ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ σε αγορά 2.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,126 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 2.815,00 ευρώ και

- μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής σε αγορά 3.649 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,146 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 4.181,77 ευρώ.