Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών (04/12/2017)

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 1/12/2017:

- μέσω της BETA ΑΧΕΠΕΥ σε αγορά 27.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,075 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 29.560,78 ευρώ και

- μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος σε αγορά 6.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,068 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 6.942,50 ευρώ