Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών (05/12/2017)

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 4/12/2017:

- μέσω της BETA ΑΧΕΠΕΥ σε αγορά 19.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,074 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 20.412,82 ευρώ και

- μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής σε αγορά 12.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,074 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 13.425,00 ευρώ.