Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών 06/10/2016

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 6/10/2016 μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής, σε αγορά 56.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,23 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 68.880,00 ευρώ.