Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών 07/10/2016

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 7/10/2016 μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής, σε αγορά 51.630 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,3338 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 68.865,30 ευρώ.