Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών (07/12/2017)

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 7/12/2017:

 - μέσω της BETA ΑΧΕΠΕΥ σε αγορά 20.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,037 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 20.735,00 ευρώ και

- μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος σε αγορά 17.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,054 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 17.910,00 ευρώ.