Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών (12/12/2017)

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 11/12/2017:

 - μέσω της EUROXX ΑΧΕΠΕΥ σε αγορά 10.430 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,0406 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 10.853,60 ευρώ και

- μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής σε αγορά 33.869 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,0285 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 34.833,46 ευρώ.