Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών (13/12/2017)

 

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 12/12/2017:

 - μέσω της EUROXX ΑΧΕΠΕΥ σε αγορά 30.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,0368 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 31.622,00 ευρώ και

- μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής σε αγορά 14.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,0345 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 14.483,64 ευρώ.