Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών (15/12/2017)

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 14/12/2017:

 - μέσω της EUROXX ΑΧΕΠΕΥ σε αγορά 31.050 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,0524 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 32.677,59 ευρώ και

- μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής σε αγορά 13.816 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,0542 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 14.565,00 ευρώ