Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών (18/12/2017)

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 15/12/2017:

 - μέσω της EUROXX ΑΧΕΠΕΥ σε αγορά 24.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,0425 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 25.020,00 ευρώ και

- μέσω της ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ σε αγορά 19.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,0377 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 20.235,00 ευρώ.