Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών 19/12/2016

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 19/12/2016 μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος, σε αγορά 15.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,0367 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 15.550,00 ευρώ.