Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών (19/12/2017)

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 18/12/2017:

 - μέσω της EUROXX ΑΧΕΠΕΥ σε αγορά 10.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,0711 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 10.711,00 ευρώ και

- μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής σε αγορά 24.928 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,0563 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 26.332,54 ευρώ.