Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών (21/12/2017)

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 20/12/2017:

- μέσω της BETA ΑΧΕΠΕΥ σε αγορά 30.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,0709 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 32.125,59 ευρώ,

- μέσω της EUROXX ΑΧΕΠΕΥ σε αγορά 7.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,07 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 8.025,00 ευρώ και

- μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής σε αγορά 9.400 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,0684 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 10.043,20 ευρώ.