Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών 22/11/2017

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 21/11/2017:

- μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος σε αγορά 7.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,0029 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 7.020,00 ευρώ και,

- μέσω της ΒΕΤΑ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ σε αγορά 3.362 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,00 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 3.362,00 ευρώ.