Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών 23/11/2017

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 22/11/2017:

- μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος σε αγορά 6.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,030 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 6.180,00 ευρώ και,

- μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής σε αγορά 15.216 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,0284 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 15.647,48 ευρώ.