Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών 24/11/2016

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 24/11/2016 μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής, σε αγορά 2.150 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,074 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 2.309,00 ευρώ.