Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών 28/11/17

The company INTRALOT in accordance with the Regulation of the Committee of European Community no. 2273/2003, article 4 par. 4, announces that following the article 16 of Law 2190/1920 and the decision of the Annual General Meeting of the Shareholders dated May 26, 2016, purchased on November 27, 2017 through Investment Bank of Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 27/11/2017 μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος σε αγορά 31.349 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,0538 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 33.034,89ευρώ.