Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών 28/11/2016

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 28/11/2016 μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής, σε αγορά 3.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,0971 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 3.840,00 ευρώ.