Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών (28/12/2017)

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 27/12/2017:

- μέσω της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ σε αγορά 11.800 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,1482 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 13.548,80 ευρώ και

- μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής σε αγορά 33.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,1597 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 38.271,00 ευρώ.