Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών 29/11/2017


Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 29/11/2017 μέσω της BETA ΑΧΕΠΕΥ σε αγορά 25.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,0742 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 26.855,00 ευρώ.