Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών (29/12/2017)

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 28/12/2017:

- μέσω της BETA ΑXΕΠΕΥ σε αγορά 44.400 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,1124 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 49.939,20 ευρώ και

- μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής σε αγορά 36.333 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,1281 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 40.987,67 ευρ