ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 18/12/2014

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11/6/2014, προέβη στις 18/12/2014 μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ, σε αγορά 89.310 ­ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,049 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 93.710,00 ευρώ.s that following the article 16 of Law 2190/1920 and the decision of the Annual General Meeting of the Shareholders dated June 11, 2014, purchased on December 18, 2014 through the Athens Exchange Member Eurobank Equities A.E.P.E.Y, 89,310 own shares with average price €1.049 per share and a total purchase price €93,710.00.