ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 22/12/2014

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11/6/2014, προέβη στις 22/12/2014 μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ, σε αγορά 13.155 ­ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,113 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 14.643,25 ευρώ.