ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (28/11/2006)

Σχετικά με ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την από 28.11.2006 (αριθμό πρωτοκόλλου 5590) επιστολή της, όσον αφορά δημοσιεύματα του τύπου σχετικά με την συμμετοχή της INTRALOT στον διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση του κρατικού οργανισμού τυχερών παιχνιδιών της Τουρκίας, Milli Piyango, και στα πλαίσια της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού (σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 5/204/2000 και το άρθρο 281 του Κανονισμού του Χ.Α.), απαντούμε τα εξής:
Η Εταιρία μας επιβεβαιώνει ότι ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στον αναμενόμενο διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση της Εθνικής λοταρίας της Τουρκίας Milli Piyango, μέσω κοινοπραξίας με άλλες εταιρίες, στα πλαίσια της πρόθεσης της Τουρκικής κυβέρνησης για ιδιωτικοποιήσεις. Η πρόθεση συμμετοχής στον ανωτέρω διαγωνισμό αποτελεί επιχειρηματικό στόχο της Εταιρίας, ο οποίος έχει γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό ήδη από τις 11/04/2006 όπως προκύπτει από την απάντησή μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου 17511/11.04.2006.
Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξουν πρόσθετες εξελίξεις σχετικά με το ανωτέρω θέμα και ληφθούν σχετικές αποφάσεις από τα αρμόδια εταιρικά όργανα, η Εταιρεία μας θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις προς τις Αρμόδιες Αρχές και το επενδυτικό κοινό, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.