Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (03/12/2007)

Σχετικά με ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - επιστολής με αριθμό πρωτοκόλλου 5317/30.11.2007 - και σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 5/204/2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που αφορούν δημοσιεύματα στον έντυπο τύπο η Εταιρία απαντά τα εξής:
Σύμφωνα με τις από 1.8.2007 και 24.10.2007 ανακοινώσεις της Εταιρίας το ύψος της μίσθωσης του εξοπλισμού, της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της παροχής των υπηρεσιών υποστήριξης του στοιχήματος κατά την τριετή διάρκεια της συμφωνίας με την ΟΠΑΠ Α.Ε. ανέρχεται σε 96,5 εκατ. Ευρώ. Επιπλέον, η σύμβαση περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και λειτουργίας για το σύνολο του εξοπλισμού, το τίμημα των οποίων μπορεί να προσδιοριστεί μόνο απολογιστικά, με βάση το είδος, την ποσότητα καθώς και τον χρόνο διαθεσιμότητας του εν λόγω εξοπλισμού, όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Εταιρία. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα αντικαταστήσουν υπηρεσίες που ήδη παρέχονταν στην ΟΠΑΠ Α.Ε. από τρίτους προμηθευτές. Τέλος, όπως έχει ήδη ενημερώσει σχετικά η Εταιρία με τις από 1.8.2007 και 27.11.2007 ανακοινώσεις της, η συμφωνία περιλαμβάνει δικαιώματα προαίρεσης και για τα δύο μέρη για την απόκτηση της υλικοτεχνικής υποδομής και των δικαιωμάτων του λογισμικού των παιχνιδιών από την ΟΠΑΠ Α.Ε., μέσω των οποίων δημιουργείται συμβατική υποχρέωση όταν εξασκηθούν, το δε τίμημα που συνδέεται με το δικαίωμα που εξάσκησε η Εταιρία την 27.11.2007 είναι 58,5 εκατ. ευρώ.