Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία διευκρινίζει σχετικά με την εξαγορά της εταιρείας CyberArts, ότι για την απόκτηση ποσοστού 35% της εταιρείας το τίμημα θα προσδιοριστεί επακριβώς μελλοντικά βάσει της απόδοσης της εταιρίας, εκτιμάται όμως ότι δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 12 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ. Επιπροσθέτως, η Εταιρία έχει δικαίωμα προαίρεσης για την απόκτηση επιπλέον ποσοστού, φθάνοντας συνολικά το 51% και οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν εφόσον αυτό ασκηθεί. Η εν λόγω εξαγορά έχει ολοκληρωθεί όσον αφορά την απόκτηση του ποσοστού 35%. Οι εκτιμώμενες επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική θέση της εταιρίας δεν ξεπερνούν το όριο του 30% των ιδίων κεφαλαίων της εισηγμένης Εταιρίας, όπως αυτό ορίζεται από τον σχετικό κανονισμό του ΧΑ.