ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Για την καλύτερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού βάσει της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μέσω της επιστολής της με αριθμό πρωτοκόλλου 2525/16.06.2010, η Εταιρεία διευκρινίζει σχετικά με την εξαγορά ποσοστού της εταιρίας Kelicom τα παρακάτω:

α) Το κόστος για την εξαγορά του 33% της εταιρίας Kelicom θα χρηματοδοτηθεί από κεφάλαια της Εταιρίας εντός του 2010 και αποτελεί σχετικά μικρό μέρος του συνολικού επενδυτικού προγράμματος της Εταιρίας για το συγκεκριμένο έτος.

β) Τυχόν αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στην εταιρία Kelicom θα εξαρτηθεί από το επιχειρηματικό πλάνο της και θα αποτιμηθεί βάσει διαφόρων δεικτών. Το χρονοδιάγραμμα για την τυχόν ολοκλήρωση της εν λόγω αύξησης της συμμετοχής της Εταιρίας είναι 18 μήνες.

γ) Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της σχετικής αρμόδιας Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού της Κύπρου, όπου εδρεύει η εταιρία.