Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (17/07/2007)

Σχετικά με ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μέσω της επιστολής της με αριθμό πρωτοκόλλου 2963/17.07.2007 και σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία απαντά τα εξής σχετικά με τη συμμετοχή της στην Κοινοπραξία Nanum Lotto, η οποία αναδείχθηκε νικήτρια στο διεθνή διαγωνισμό για την αποκλειστική άδεια λειτουργίας και διαχείρισης των παιχνιδιών Λόττο της Νότιας Κορέας:
Η κοινοπραξία Nanum Lotto, στην οποία συμμετέχει η INTRALOT, κατόπιν της ανάδειξής της ως νικήτριας του ως άνω διαγωνισμού βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης που αφορά το παραπάνω έργο. Για το λόγο αυτό η Εταιρία (σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) δεν είναι σε θέση να ανακοινώσει περισσότερα στοιχεία σχετικά με το έργο πριν την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας. Η Εταιρία θα μπορεί να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες μετά την ολοκλήρωση υπογραφής της σύμβασης και στο πλαίσιο των υφισταμένων δεσμεύσεων τήρησης εμπιστευτικότητας μεταξύ των μελών της κοινοπραξίας και των περαιτέρω σχετικών υποχρεώσεων που θα περιληφθούν στη σύμβαση για το έργο της λειτουργίας και διαχείρισης των παιχνιδιών Λόττο της Ν. Κορέας που θα υπογραφεί μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών.