Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (20/04/2007)

Σχετικά με ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όσον αφορά δημοσιεύματα του Τύπου περί ενδεχόμενων επαφών της Εταιρείας μας με private equity funds για την από κοινού διεκδίκηση διαγωνισμών στις ΗΠΑ και σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 5/204/2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία απαντά τα εξής:
Η INTRALOT έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της και εξετάζει τη συμμετοχή της στα έργα ιδιωτικοποιήσεων λοταριών στις ΗΠΑ. Επειδή τα έργα αυτά απαιτούν από τους υποψηφίους διεκδικητές την προκαταβολή υψηλών ποσών, η Εταιρεία στο πλαίσιο των σχετικών διαγωνισμών εξετάζει την συνεργασία μεταξύ άλλων και με private equity funds. Οι σχετικές επιχειρηματικές συμφωνίες και επαφές γίνονται βάσει συμφωνητικών τήρησης εμπιστευτικότητας. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξουν εξελίξεις σχετικά με το ανωτέρω θέμα, η Εταιρεία θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις προς τις Αρμόδιες Αρχές και το επενδυτικό κοινό, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.