Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (24/10/2007)

Σχετικά με ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - επιστολής με αριθμό πρωτοκόλλου 4455/23.10.2007 - και σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 5/204/2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία απαντά τα εξής σχετικά με δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο:
α) όπως έχουμε ήδη δηλώσει και με την σχετική ανακοίνωση της 1ης Αυγούστου 2007 για τη σύμβαση με την ΟΠΑΠ Α.Ε. το συνολικό τίμημα για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, για την διάθεση του εξοπλισμού και του λογισμικού και τη μεταφορά τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη λογισμικού, κατά την τριετή διάρκεια της συμφωνίας, ανέρχεται σε € 96,5 εκατ., πλέον ΦΠΑ.
β) ταυτόχρονα και σύμφωνα με την παραπάνω ανακοίνωση της Εταιρείας μας στην σχετική σύμβαση με την ΟΠΑΠ Α.Ε. ρυθμίζονται επίσης οι όροι και το κόστος για την παροχή από την INTRALOT υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και λειτουργίας για το σύνολο του εξοπλισμού (με μονομερές δικαίωμα ανανέωσης από την ΟΠΑΠ Α.Ε. για ένα επιπλέον έτος). Τα ανωτέρω τιμήματα μπορούν να προσδιοριστούν μόνο απολογιστικά, με βάση το είδος, την ποσότητα καθώς και τον χρόνο διαθεσιμότητας του εν λόγο εξοπλισμού και θα αντικαταστήσουν υπηρεσίες που ήδη παρέχονταν στην ΟΠΑΠ Α.Ε. από τρίτους προμηθευτές.