ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Σχετικά με ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μέσω της επιστολής της με αριθμό πρωτοκόλλου 3132/30.07.2007 και σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 5/204/2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις διατάξεις του ν. 3340/2005, η Εταιρεία απαντά ότι ισχύει η σχετική επιστολή με αριθμό πρωτοκόλλου 45679/20.09.2006 που είχε αποστείλει η Εταιρία στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το ίδιο θέμα προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.