Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σχετικά με ερώτημα που μας απεύθυνε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την από 2603/05.06.2008 επιστολή της και στα πλαίσια της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτή απορρέει από τη σχετική νομοθεσία, τους κανονισμούς και αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όσον αφορά δημοσιεύματα του οικονομικού τύπου σχετικά με το διαγωνισμό της Λοταρίας του Οχάιο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όπως πληροφορηθήκαμε η αρμόδια επιτροπή ανέβαλε το θέμα της έγκρισης της κατακύρωσης για τυπικούς λόγους, προκειμένου να εξετασθεί η κατατεθείσα από ανταγωνίστρια εταιρεία ένσταση κατά του αποτελέσματος της διαγωνιστικής διαδικασίας.