Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η εταιρία INTRALOT (“Εταιρία”), σε απάντηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 568/11.03.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 2/2/2021 ανακοίνωσης της Εταιρίας αναφορικά με την συμφωνία lock-up με τους ομολογιούχους, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Εταιρία βρίσκεται σε συνομιλίες με τους ομολογιούχους και θα προβεί σε έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με τα επόμενα βήματα στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Σχετικά με την πληρωμή των εξαμηνιαίων τόκων των ομολόγων λήξεως 15.9.2021 και 15.9.2024, οι οποίοι είναι πληρωτέοι στις 15.3.2021, η Εταιρία ενημερώνει ότι θα εκπληρώσει κανονικά τις συμβατικές υποχρεώσεις της.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 3556/2007.