Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η εταιρεία INTRALOT, σε απάντηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 1190/26.03.2019 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 26/3/2019 ανακοίνωσής της, ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα ότι η συνεισφορά της εξ ολοκλήρου θυγατρικής της εταιρίας, Totolotek, σε επίπεδο ενοποιημένων αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (εξαιρουμένης της δραστηριότητας της στο Αζερμπαϊτζάν) για την περίοδο δώδεκα μηνών έως την 30η Σεπτεμβρίου 2018, ανέρχεται σε περίπου 0,1% του ενοποιημένου EBITDA (€0,2 εκατ.), καθώς και σε περίπου 9% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών (€90,3 εκατ.).

Το βασικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε €5 εκ. το οποίο αναμένεται να αυξηθεί κατά €3 εκ. σε περίπτωση ανανέωσης των υφιστάμενων on line αδειών εντός του 2019, ενώ ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω μέχρι €2 εκ. σε περίπτωση υλοποίησης συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων εντός διετίας.