Απάντηση σε επιστολή του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Σχετικά με ερώτημα που μας απευθύνατε με την από 02.07.07/28304 επιστολή σας σχετικά με δημοσίευμα ηλεκτρονικού οικονομικού τύπου αναφορικά με τις δικαστικές εξελίξεις της θυγατρικής εταιρείας Inteltek στην Τουρκία και στα πλαίσια της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως αυτή απορρέει από τα άρθρα 281 και 285 του Κανονισμού του ΧΑ, απαντούμε τα εξής:
Τα αναφερόμενα στο εν λόγω δημοσίευμα έχουν ήδη αποτυπωθεί με σαφήνεια στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας μας της 31ης Μαρτίου 2007.

Ειδικότερα:
Η απαίτηση του οργανισμού Spor Toto για υπερβάλλουσες πληρωμές αναφέρεται στην υπό στοιχείο ι΄ σημείωση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Σημειώνεται μόνο, ότι η μοναδική εξέλιξη αφορά στην δικάσιμο της αγωγής που άσκησε η Inteltek ενώπιον του πολιτικού δικαστηρίου της Άγκυρας (ζητώντας να αναγνωριστεί ότι δεν υπάρχει χρέωση για ίδιες υπηρεσίες και να της αποδοθούν τα παρακρατηθέντα ποσά), που ορίστηκε για τις 17.7.2007 καθώς κατά την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο της 31.5.2007 το δικαστήριο ζήτησε την υποβολή σε αυτό του φακέλου έρευνας από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Sayistay). Για την παραπάνω απαίτηση η Inteltek έχει ήδη σχηματίσει σχετική πρόβλεψη, οπότε σε περίπτωση δυσμενούς εξέλιξης της υποθέσεως δεν πρόκειται να επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα της Εταιρίας.
Επίσης, στην υπό στοιχείο θ΄ σημείωση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, αναφέρεται ότι η Inteltek προσέφυγε ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων της Άγκυρας ζητώντας να ανασταλεί η εκτέλεση της διακοπής του παιχνιδιού και της σύμβασης και η επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση και ότι οι σχετικές αποφάσεις αναμένονται. Δεν υπάρχει εξέλιξη σχετικά με τις προσφυγές αυτές μέχρι σήμερα.
Σχετικά με την υπόθεση της εταιρείας «Reklam Departmani» που φέρεται να έχει προσφύγει κατά του Spor Toto, η υπόθεση αυτή δεν είναι γνωστή στην Inteltek (και συνεπώς στην Εταιρεία). Ουδέν έγγραφο έχει κοινοποιηθεί σχετικώς στην Inteltek, ενώ η υπόθεση αυτή επίσης δεν αναφέρεται στις σημειώσεις των λογιστικών καταστάσεων της άλλης μετόχου της Inteltek εταιρείας Turkcell, όπως υπονοεί το ανωτέρω δημοσίευμα. Με βάση τα ανωτέρω, η Εταιρεία δεν μπορεί να προβεί σε οποιονδήποτε σχετικό σχολιασμό.
Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξουν πρόσθετες εξελίξεις σχετικά με τα ανωτέρω θέματα, η Εταιρεία μας θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις προς τις αρμόδιες Αρχές και το επενδυτικό κοινό, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.