Απάντηση στο Χ.Α. (11/12/2006)

 Σχετικά με ερώτημα που μας απευθύνατε με την από 07.12.2006/58158 επιστολή σας και σε συνέχεια της απάντησής μας στην από 07.12.2006/58013 επιστολή σας και στα πλαίσια της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως αυτή απορρέει από τα άρθρα 281 και 285 του Κανονισμού του ΧΑ, όσον αφορά την πρόσφατη απόφαση του Τουρκικού δικαστηρίου απαντούμε τα εξής:
Καταρχήν η απόφαση του τουρκικού δικαστηρίου δεν ανατρέπει τη διαδικασία παραχώρησης του δικαιώματος λειτουργίας του Τουρκικού στοιχήματος, παιχνίδι που διαχειρίζεται και λειτουργεί για τον Κρατικό οργανισμό τυχερών παιχνιδιών Spor Toto η θυγατρική μας εταιρεία Inteltek.
Η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε επί προσφυγής που έγινε από την εταιρεία Gtech Avraya teknik Hizmet ve Musavirlik AS κατά του Spor Toto και της Αρχής Δημοσίων Διαγωνισμών και όχι κατά της θυγατρικής μας εταιρείας Inteltek. Η υπόθεση εκδικάστηκε από το 4ο Πρωτοβάθμιο Διοικητικό Δικαστήριο της Άγκυρας.
Το ιστορικό εξέλιξης υπόθεσης αναφέρεται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων του 9μήνου 2006 της INTRALOT, που δημοσιεύθηκαν στις 21 Νοεμβρίου, 2006, και η μόνη εξέλιξη αφορά στην έκδοση της ως άνω απόφασης του 4ου Πρωτοβάθμιου Διοικητικού Δικαστηρίου της Άγκυρας.
Δεδομένου ότι κατά της απόφασης αυτής αλλά και κατά της όποιας τυχόν απόφασης εκδώσει η Αρχή Δημοσίων Διαγωνισμών (PTA) προβλέπεται εκ του τοπικού νόμου η δυνατότητα ασκήσεως ενδίκων μέσων από όσους έχουν έννομο συμφέρον, δεν μπορεί να γίνει ασφαλής πρόβλεψη για τον χρόνο ολοκλήρωσης της δικαστικής αυτής εκκρεμότητας, μπορεί ωστόσο να εκτιμηθεί ότι η συγκεκριμένη αντιδικία θα διαρκέσει επί μακρόν.
Η απόφαση του δικαστηρίου αφορά (α) την απόρριψη αιτήματος της αντιδίκου για την ακύρωση του διαγωνισμού ανάθεσης του Τουρκικού στοιχήματος στην Inteltek και, κατά συνέπεια, στην συνέχιση της εκτέλεσης της σύμβασης, και (β) την απόρριψη απόφασης της Αρχής Δημοσίων Διαγωνισμών, επί αιτήσεως της αντιδίκου, η οποία είχε κρίνει στο παρελθόν ότι η συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία δεν διέπεται από την νομοθεσία περί κρατικών προμηθειών. Ως αποτέλεσμα, η υπόθεση θα σταλεί προς εξέταση στην Αρχή Δημοσίων Διαγωνισμών προς νέα διερεύνηση. Στην απόφαση λοιπόν δεν διαλαμβάνεται οτιδήποτε σχετικό με την ακύρωση του διαγωνισμού για το προκαθορισμένο στοίχημα ή για το δικαίωμα διαχείρισης του παιχνιδιού από την Inteltek, αντιθέτως απορρίπτεται σχετικό αίτημα της αντιδίκου και η σχετική σύμβαση της Inteltek με το Spor Toto συνεχίζει να εκτελείται κανονικά.
Η αντίδικος εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να αιτηθεί την λήψη ασφαλιστικών μέτρων για την διακοπή του παιχνιδιού στα πλαίσια αυτής της αγωγής της.
Όπως αναφέρουμε και στην προηγούμενη επιστολή μας, το δικαστήριο παρέπεμψε το ζήτημα της κρίσης περί του αν η συγκεκριμένη σύμβαση εμπίπτει στην νομοθεσία περί κρατικών προμηθειών προς εξέταση στην PTA, η οποία έχει ευχέρεια να αποφανθεί σχετικά. Τυχόν «συμμόρφωση» της PTA στην απόφαση του δικαστηρίου δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την αποδοχή των αιτιάσεων της αντιδίκου αλλά την επανεξέταση της υπόθεσης. H PTA θα πρέπει να συνεδριάσει για την εξέταση της υπόθεσης εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτήν και θα πρέπει να εκδώσει σχετική απόφαση εντός 45 ημερών από την συνεδρίασή της, η οποία όμως θα υπόκειται σε έφεση σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.
Η INTELTEK , σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα βάσει των οποίων συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις προς ενοποίηση , δεν έχει καταχωρήσει έως τώρα ούτε υποχρεούται να καταχωρήσει προβλέψεις σχετικές με το ως άνω θέμα δεδομένου ότι δεν προκύπτει οικονομική υποχρέωση για την εταιρεία από οποιαδήποτε εξέλιξη της υπόθεσης .
Με βάση τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία της 30/9/2006 η συμβολή της Inteltek στον κύκλο εργασιών είναι 18.8% και στα μετά φόρων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας κέρδη 34.5%.
Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξουν πρόσθετες εξελίξεις σχετικά με τα ανωτέρω θέματα, η Εταιρεία μας θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις προς τις αρμόδιες Αρχές και το επενδυτικό κοινό, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.