Απάντηση στο Χ.Α.(07/12/2006)

Σχετικά με ερώτημα που μας απευθύνατε με την από 58013/07.12.2006 επιστολή σας και στα πλαίσια της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως αυτή απορρέει από τα άρθρα 281 και 285 του Κανονισμού του ΧΑ, όσον αφορά δημοσιεύματα του οικονομικού τύπου σχετικά με τη Τουρκική Λοταρία απαντούμε τα εξής:
Η σχετική απόφαση του δικαστηρίου δεν έχει ακόμα κοινοποιηθεί επίσημα στην εταιρία Inteltek. Σύμφωνα με πληροφορίες της εταιρίας τo Πρωτοβάθμιο Διοικητικό δικαστήριο της Άγκυρας εξέδωσε απόφαση με την οποία απορρίπτει αίτηση αναστολής εκτέλεσης της σύμβασης μεταξύ Spor Toto και Inteltek. Κατά συνέπεια η σύμβαση συνεχίζει να εκτελείται κανονικά. Περαιτέρω το ίδιο δικαστήριο παρέπεμψε το ζήτημα της κρίσης περί του αν η συγκεκριμένη σύμβαση εμπίπτει στην νομοθεσία περί κρατικών προμηθειών προς εξέταση στην αρμόδια αρχή κρατικών προμηθειών η οποία όμως έχει ήδη αποφανθεί ότι η συγκεκριμένη σύμβαση δεν υπάγεται στην αρμοδιότητά της. Διευκρινίζεται ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη καθώς και η Inteltek έχουν δικαίωμα να ασκήσουν έφεση επί της ως άνω απόφασης του Πρωτοβάθμιου Διοικητικού δικαστηρίου, όπως επίσης και να προσφύγουν κατά της όποιας απόφασης της αρμόδιας αρχής κρατικών προμηθειών.
Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξουν πρόσθετες εξελίξεις σχετικά με τα ανωτέρω θέματα και ληφθούν σχετικές αποφάσεις από τα αρμόδια εταιρικά όργανα, η Εταιρία μας θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις προς τις αρμόδιες Αρχές και το επενδυτικό κοινό, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.