Αποφάσεις Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (23/05/2006)

Η Εταιρεία Intralot σας ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Α’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 22ας Μαΐου 2006 συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3156/2003 για τη αναχρηματοδότηση ή/και χρηματοδότηση της εταιρείας και των εταιρειών του ομίλου της. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του Δανείου. Εγκρίθηκε η έκδοση έγχαρτου κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους ως εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000,00 €) Ευρώ βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3156/2003 για την αναχρηματοδότηση ή/και χρηματοδότηση της εταιρείας και των εταιρειών του ομίλου της και η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του Δανείου. Παρέστησαν 45 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 41.702.120 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 53,58%). Ψήφισαν: Υπέρ 41.286.389 (99%), Κατά 409.531(0,98%) Λευκά/Αποχή 6.200 (0,015%)

2. Έκδοση Ομολογιακού Δανείου με μετατρέψιμες σε μετοχές ομολογίες βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3156/2003 για τη αναχρηματοδότηση ή/και χρηματοδότηση της εταιρείας και των εταιρειών του ομίλου της. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του Δανείου. Εγκρίθηκε η μη συζήτηση του ανωτέρω θέματος καθώς οι μέτοχοι θα προσκληθούν εκ νέου σε έκτακτη Γενική Συνέλευση για το ανωτέρω θέμα. Παρέστησαν 45 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 41.702.120 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 53,58%). Ψήφισαν: Υπέρ 41.702.120 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0