Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία INTRALOT σας ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24ης Αυγούστου 2006 λόγω έλλειψης νομίμου απαρτίας δεν έλαβε χώρα συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξη:

1. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων και παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

2. Τροποποίηση όρων του Προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρείας σε πρόσωπα εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση της από 4.5.2005 Α΄ Επαναληπτικής Συνεδρίασης της από 20.04.2005 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Οι κ.κ. μέτοχοι θα προσκληθούν εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων. Παρέστησαν τριάντα επτά (37) μέτοχοι εκπροσωπούντες 32.779.239 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων και ποσοστό 42,12% του μετοχικού κεφαλαίου.