Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Μετόχων (05/05/2006)

Η Εταιρεία Intralot σας ενημερώνει, σύμφωνα με τα άρθρα 278 και 290 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 4ης Μαΐου 2006 συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1.Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2005 έως 31.12.2005, έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω εταιρικής χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2005 της INTRALOT. Παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες: 35.993.636 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 46,25%). Ψήφισαν: Υπέρ 35.993.636 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0

2. Υποβολή προς έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2005 έως 31.12.2005, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. Εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2005 της INTRALOT. Παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες: 35.993.636 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 46,25%). Ψήφισαν: Υπέρ 35.993.636 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2005- 31.12.2005). Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση 2005. Παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες: 35.993.636 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 46,25%). Ψήφισαν: Υπέρ 32.020.616 (88,96%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 3.973.020 (11,04%). Σημειώνεται ότι για τη λήψη της απόφασης επ’αυτού του θέματος ψήφισαν τα μέλη του ΔΣ και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές που τους ανήκαν και όχι με αυτές που εκπροσωπούσαν (ποσοστό εκπροσώπησης 11,04%)

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2006 - 31.12.2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. Εγκρίθηκε η εκλογή της εταιρείας «Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Α.Ε.» για τον έλεγχο της χρήσης 2006 και καθορίστηκε ο τρόπος αμοιβής τους. Παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες: 35.993.636 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 46,25%). Ψήφισαν: Υπέρ 35.993.636 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 όπως τροποποιημένος ισχύει. Εγκρίθηκε η εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με πενταετή θητεία και ο ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ. Το νέο Δ.Σ. θα αποτελείται από εννέα μέλη ως ακολούθως:

1. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου,
2. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου,
3. Ανδρέας Παπούλιας του Βασιλείου,
4. Φώτιος Μαυρουδής του Θρασυβούλου,
5. Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου,
6. Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης του Κωνσταντίνου,
7. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη,
8. Πέτρος Κόκκαλης του Σωκράτη, και
9. Φοίβος Χατζής του Χρήστου.

Ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν οι κ.κ.:

1. Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης του Κωνσταντίνου, και
2. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη
Παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες: 35.993.636 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 46,25%). Ψήφισαν: Υπέρ 35.993.636 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0 Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του της 4ης Μαΐου 2006 και όρισε τα εκτελεστικά μέλη και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:

1. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου, Πρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος
2. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
3. Ανδρέας Παπούλιας του Βασιλείου, Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
4. Φώτιος Μαυρουδής του Θρασυβούλου, Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
5. Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος
6. Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Πέτρος Κόκκαλης του Σωκράτη, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος και
9. Φοίβος Χατζής του Χρήστου, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.

6. Έγκριση αμοιβών επί των κερδών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006, κατ’ άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3016/2002. Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. αναλογικά με το χρόνο συμμετοχής κάθε μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο από 1.1.2005 έως 31.12.2005. Επίσης αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ο καθορισμός της αποζημιώσεως του τρέχοντος έτους των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τον χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω. Παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες: 35.993.636 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 46,25%). Ψήφισαν: Υπέρ 35.993.636 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0

7. Καθορισμός ανωτάτου ποσού μισθού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεδεμένων με την εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τη χρονική περίοδο 01.07.2006 - 30.06.2007 κατ’αρθ. 23α του Κ.Ν. 2190/1920. Καθορίστηκαν ανώτατα ποσά μισθών μελών του Δ.Σ. συνδεδεμένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία και ειδικώτερα των κ.κ. Κ. Αντωνόπουλου, Ανδ. Παπούλια και Φ. Μαυρουδή. Παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες: 35.993.636 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 46,25%). Ψήφισαν: Υπέρ 35.993.636 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0

8. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 § ε’ του Ν. 2190/1920 εταιρειών. Εγκρίθηκε η παροχή αδείας για τα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42§ε’ του Ν. 2190/1920, εταιριών. Παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες: 35.993.636 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 46,25%). Ψήφισαν: Υπέρ 35.993.636 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0

9. Λήψη εκ νέου απόφασης για την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, μέσω του Χ.Α.Α. και μέχρι ποσοστού 10% επί του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών αυτής, λαμβανομένων υπόψη των ήδη αγορασθεισών από την Εταιρεία - σύμφωνα με τις από 15.03.02, 02.04.03, 28.04.04 και 20.04.05 σχετικές αποφάσεις των μετόχων αυτής- και καθορισμός της ανώτατης και κατώτατης τιμής διενέργειας των νέων αγορών, ως και του χρονικού διαστήματος μέσα στο οποίο αυτές πρέπει να εκτελεσθούν. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση των νόμιμων προς τούτο διατυπώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους του άρθρου 16 παρ. 5-7 του ΚΝ. 2190/1920, ως ισχύει. Εγκρίθηκε η λήψη απόφασης για την δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, μέσω του Χ.Α. και μέχρι ποσοστού 10% επί του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών αυτής, και καθορίσθηκε ως ανώτατη τιμή που θα διενεργηθούν οι αγορές τα 35€ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή τα 10€ ανά μετοχή. Η εν λόγω απόφαση ισχύει για περίοδο 12 μηνών. Επίσης αποφασίστηκε η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης και την τήρηση των νόμιμων διατυπώσεων. Παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες: 35.993.636 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 46,25%). Ψήφισαν: Υπέρ 35.993.636 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0

10. Ανακοίνωση στοιχείων για την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με την από 28.04.2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Ανακοινώθηκε από την Εταιρεία, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920, ότι κατά το διάστημα από 20.04.2005 έως 20.04.06 δεν αποκτήθηκαν από την Εταιρεία ίδιες μετοχές. Παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες: 35.993.636 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 46,25%). Ψήφισαν: Υπέρ 35.676.870 (99,12%), Κατά 6192 (0,02%), Λευκά/Αποχή 310.574 (0,86%) Η συζήτηση του 11ου θέματος (Έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3156/2003 για την αναχρηματοδότηση ή/και χρηματοδότηση της εταιρείας και των εταιρειών του ομίλου της. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του Δανείου) και του 12ου θέματος (Έκδοση Ομολογιακού Δανείου με μετατρέψιμες σε μετοχές ομολογίες βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3156/2003 για την αναχρηματοδότηση ή/και χρηματοδότηση της εταιρείας και των εταιρειών του ομίλου της. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του Δανείου) θα γίνει, λόγω ελλείψεως απαρτίας, κατά την επαναληπτική γενική συνέλευση που θα συγκληθεί όπως προβλέπεται εκ του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας. Ειδικά για το μέρισμα αποφασίσθηκε: Το μέρισμα που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ανέρχεται στα 0,55 € ανά μετοχή. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας της 8ης Νοεμβρίου 2005 είχε αποφασιστεί η διανομή προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2005 ύψους 0,23 € ανά μετοχή, το οποίο καταβλήθηκε στους κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 12ης Δεκεμβρίου 2005 μετόχους της Εταιρείας. Δικαιούχοι για το υπόλοιπο του μερίσματος της χρήσεως του 2005 ύψους τριάντα δύο λεπτών του Ευρώ (0,32€) ανά μετοχή, είναι οι κάτοχοι μετοχών της INTRALOT μέχρι την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 8ης Μαΐου 2006, σύμφωνα με την εκκαθάριση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. Από την Τρίτη, 9η Μαΐου 2006, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2005. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και θα αρχίσει την 18/5/2006 μέχρι την 17/5/2007, περίοδο κατά την οποία
• οι μέτοχοι θα εισπράξουν το μέρισμα μέσω των χειριστών τους (Χρηματιστηριακές Εταιρείες & Τράπεζες), οι οποίοι θα απευθυνθούν στην ανάδοχο Εθνική Τράπεζα (Υποδ/νση Θεματοφυλακής Ιδιωτών Επενδυτών και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, Τμήμα Εταιρικών Πράξεων και Αναδόχων, Καραγ. Σερβίας 6- Αθήνα, τηλ. Επικοινωνίας 210-3340608, αρμόδιος κ. Μάρκος Αλβέρτης)
• σε περίπτωση που αδυνατεί ο χειριστής τους να προβεί στην είσπραξή του μερίσματος, μπορούν οι μέτοχοι να το εισπράξουν αυτοπροσώπως ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους (με την προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης του δικαιούχου, θεωρημένης ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή) στην Εθνική Τράπεζα σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα και κοινοποιώντας τον ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) ή προσκόμιση εκτύπωσης του από το Σ.Α.Τ. Μετά την 17/05/2007, η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (Λ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3, Τ.Κ. 15 125, Μαρούσι- Αθήνα, τηλ. Επικοινωνίας 210-6156000, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).