ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ.

Η Εταιρεία INTRALOT σας ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 10ης Ιουνίου 2010 συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.) της εταιρικής χρήσης από 01.01.2009 έως 31.12.2009, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης.

Εγκρίθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2009 έως 31.12.2009 της INTRALOT.

Παρέστησαν 81 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 67.739.510 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 42,61%). Ψήφισαν: Υπέρ 67.714.910 (99,96%), Κατά 24.600 (0,04%) Λευκά/Αποχή 0

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2009-31.12.2009).

Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση.

Παρέστησαν 81 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 67.739.510 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 42,61%). Ψήφισαν: Υπέρ 57.459.125 (84,82%%), Κατά 24.600 (0,04%) Λευκά/Αποχή 10.255.785 (15,14%)

Σημειώνεται ότι για τη λήψη της απόφασης επ’ αυτού του θέματος ψήφισαν τα μέλη του ΔΣ και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές που τους ανήκαν και όχι με αυτές που εκπροσωπούσαν (ποσοστό εκπροσώπησης 15,14%).

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2010 - 31.12.2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εγκρίθηκε η εκλογή της εταιρείας «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.» για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2010 - 31.12.2010 και καθορίστηκε ο τρόπος αμοιβής της.

Παρέστησαν 81 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 67.739.510 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 42,61%). Ψήφισαν: Υπέρ 66.288.807 (97,86%), Κατά 1.450.703 (2,14%), Λευκά/Αποχή 0

4. Έγκριση αμοιβών επί των κερδών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010, κατ’ άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3016/2002.

Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. αναλογικά με το χρόνο συμμετοχής κάθε μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο από 1.1.2009 έως 31.12.2009. Επίσης αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002, ο καθορισμός της αποζημιώσεως του τρέχοντος έτους των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τον χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Παρέστησαν 81 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 67.739.510 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 42,61%). Ψήφισαν: Υπέρ 66.288.807 (97,86%), Κατά 1.450.703 (2,14%), Λευκά/Αποχή 0

5. Καθορισμός ανωτάτου ποσού μισθού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεδεμένων με την εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τη χρονική περίοδο 01.07.2010 - 30.06.2011 κατ’αρθ. 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Καθορίστηκαν ανώτατα ποσά μισθών μελών του Δ.Σ. συνδεδεμένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία και ειδικότερα των κ.κ. Κ. Αντωνόπουλου, Ανδ. Παπούλια και Φ. Μαυρουδή.

Παρέστησαν 81 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 67.739.510 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 42,61%). Ψήφισαν: Υπέρ 66.288.807 (97,86%), Κατά 1.450.703 (2,14%), Λευκά/Αποχή 0

6. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 ε’ του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών.

Εγκρίθηκε η παροχή αδείας για τα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42§ε’ του Ν. 2190/1920, εταιριών.

Παρέστησαν 81 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 67.739.510 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 42,61%). Ψήφισαν: Υπέρ 67.739.510 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0

7. Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
  
Εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την χρονική περίοδο των επομένων 24 μηνών, με έναρξη ισχύος από 10.6.2010, με κατώτατη τιμή Ευρώ 1 και ανώτατη Ευρώ 10, ενώ προβλέφθηκε η δυνατότητα διακράτησής τους για μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας.

Παρέστησαν 81 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 67.739.510 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 42,61%). Ψήφισαν: Υπέρ 67.739.510 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0

Ειδικά για το μέρισμα αποφασίσθηκε:

Το μέρισμα που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ανέρχεται στα 0,15 € ανά μετοχή.

Από την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2010, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2009.

Δικαιούχοι για το μέρισμα χρήσεως 2009 ύψους δεκαπέντε λεπτών του Ευρώ (0,15€) ανά μετοχή, είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ έως και την ημέρα record date*, ήτοι την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010.

( * Σύμφωνα με τον νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα «Record Date». Με τον νέο κανόνα, δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).)

Η καταβολή του μερίσματος χρήσεως 2009 θα ξεκινήσει την Τρίτη 22 Ιουνίου 2010.

Η συζήτηση του ογδόου θέματος της ημερησίας διάταξης που δεν συζητήθηκε ελλείψει της απαιτούμενης εκ του νόμου αυξημένης απαρτίας θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την από 13 Μαΐου 2010 Πρόσκληση, την εικοστή δευτέρα (22η) του μηνός Ιουνίου του 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο «Πολιτιστικό Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο CAPSIS», (οδός Πάρνωνος, αρ. 10, Μαρούσι Αττικής), χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.