Αποφάσεις της Έκτακτης Γ.Σ. της 12/10/2007

Η Εταιρεία INTRALOT σας ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 12ης Οκτωβρίου 2007 λόγω έλλειψης νομίμου απαρτίας δεν έλαβε χώρα συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών περιλαμβανομένου και υπολοίπου κερδών εις νέον (προηγουμένων χρήσεων), και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας.

2. Έκδοση και δωρεάν διανομή νέων μετοχών στους παλαιούς μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, κατόπιν αυξήσεως του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας τους.

3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.

4. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση όλων των λεπτομερειών και τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και την έκδοση νέων μετοχών και την αντιμετώπιση τυχόν κλασματικών υπολοίπων.

5. Καθορισμός του συνολικού αριθμού των προς διάθεση, κατά το τρέχον έτος 2007, Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρείας του Προγράμματος ΙΙ (όπως αυτό εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 04.05.2005 και 22.09.2006 και ισχύει), σε πρόσωπα εκ των αναφερομένων στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για τη ρύθμιση των σχετικών λεπτομερειών.

6. Ανακοίνωση στοιχείων για την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με την από 04.05.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

7. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις
Οι κ.κ. μέτοχοι προσκαλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων στις 24.10.2007 και ώρα 12: 00.
Παρέστησαν σαράντα εννέα (49) μέτοχοι εκπροσωπούντες 31.554.550 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων και ποσοστό 40,05% του μετοχικού κεφαλαίου.