ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Β' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Η Εταιρεία Intralot σας ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Β’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 22ας Σεπτεμβρίου 2006 συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων και παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.
Εγκρίθηκαν η έκδοση ομολογιακού δανείου, το οποίο θα είναι μετατρέψιμο σε μετοχές της Εταιρείας (το «Δάνειο») και η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων και αποφασίστηκαν τα ακόλουθα ως προβλέπεται εκ του νόμου (άρθ. 3α του ΚΝ2190/1920):

• Το ύψος του Δανείου να ανέλθει έως του ποσού των Ευρώ διακοσίων εκατομμυρίων (€ 200.000.000).
• Η διάρκεια του Δανείου θα είναι επτά (7) έτη.
• Το δικαίωμα μετατροπής να δύναται να ασκηθεί εντός προθεσμίας, που θα άρχεται με την παρέλευση της 41ης ημερολογιακής ημέρας από την έκδοση του Δανείου και θα λήγει έξι ημερολογιακές ημέρες πριν από τη λήξη του Δανείου, ενώ θα ασκείται είτε ανά πάσα εργάσιμη ημέρα εντός της ως άνω προθεσμίας, είτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία όμως δεν δύναται να υπερβαίνουν τον ένα ημερολογιακό μήνα.
• Προσδιορίστηκε το εύρος του λόγου μετατροπής των εκδοθησομένων στα πλαίσια του Δανείου ομολογιών σε μετοχές της Εταιρείας ως ακολούθως: κατώτατο όριο, ένας τίτλος που θα ενσωματώνει ονομαστικές ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ 50.000, θα μετατρέπεται σε 1500 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας και ανώτατο όριο, ένας τίτλος που θα ενσωματώνει ονομαστικές ομολογίες, συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ 50.000, θα μετατρέπεται σε 2500 κοινές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας.
• Παρασχέθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει τους ειδικότερους και λοιπούς αναγκαίους όρους της έκδοσης, σύναψης, οργάνωσης, διάθεσης και εν γένει λειτουργίας του Δανείου
Παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες: 34.754.655 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 44,66%). Ψήφισαν: Υπέρ 34.395.850 (98,97%), Κατά 225.750 (0,65%) Λευκά/Αποχή 133.055 (0,38%)

2. Τροποποίηση όρων του Προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρείας σε πρόσωπα εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση της από 4.5.2005 Α΄ Επαναληπτικής Συνεδρίασης της από 20.04.2005 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.
Επικαιροποιήθηκε το πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρείας (stock options) σε πρόσωπα εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό εγκρίθηκε και ισχύει με απόφαση της από 4.5.2005 Α΄ Επαναληπτικής Συνεδρίασης της από 20.04.2005 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και συγκεκριμένα αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή των προς διάθεση δικαιωμάτων μέχρι τα 2.400.000 ή το 3% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας, συνολικά κατά την διάρκεια του προγράμματος, και η τιμή άσκησης εκάστου δικαιώματος σε 10 Ευρώ, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στον νέο, κατόπιν της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, διπλάσιο αριθμό μετοχών της Εταιρείας. Επίσης, αποφασίστηκε η διανομή για το πρώτο έτος του προγράμματος έως 1.000.000 δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρείας.
Το πρόγραμμα κατά τους λοιπούς όρους του ισχύει όπως αυτό εγκρίθηκε με απόφαση της από 4.5.2005 Α΄ Επαναληπτικής Συνεδρίασης της από 20.04.2005 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας
Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. της εταιρείας να καταρτίσει ή/και να τροποποιήσει τον σχετικό κανονισμό του προγράμματος stock options και να ρυθμίσει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια σχετικά με το πρόγραμμα.
Παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες: 34.754.655 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 44,66%). Ψήφισαν: Υπέρ 34.184.850 (98,36%), Κατά 425.750 (1,23%) Λευκά/Αποχή 144.055 (0,41%)