ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Β' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ ΤΗΣ 14/11/2009

Η Εταιρεία INTRALOT σας ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Β΄ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 16.11.2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα την 14η Δεκεμβρίου 2009 συζητήθηκε και ελήφθη απόφαση σχετικά με το κατωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης:
«Έγκριση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρείας σε πρόσωπα εκ των αναφερομένων στο άρθρο 13§13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τροποποίηση του υφιστάμενου αντιστοίχου προγράμματος. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για τη ρύθμιση των σχετικών λεπτομερειών.»
Αποφασίστηκε η έγκριση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρείας (stock options) σε πρόσωπα εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 13 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Πρόγραμμα ΙΙΙ) και συγκεκριμένα όπως τα ανωτέρω δικαιώματα για αγορά μετοχών χορηγηθούν στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, στους Γενικούς Διευθυντές, στα Διευθυντικά και λοιπά Στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και σε πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε σταθερή βάση στην Εταιρεία ή/και στις ως άνω συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες. Οι δικαιούχοι και ο ακριβής αριθμός των δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών που θα δοθεί σε κάθε έναν από αυτούς θα ορισθεί από την Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
Η τιμή ασκήσεως των δικαιωμάτων ορίστηκε στα τέσσερα (4) Ευρώ ανά μετοχή ενώ οι μετοχές της ΙΝΤRΑLΟΤ που τελικά θα εκδοθούν, αν ασκηθούν όλα τα δικαιώματα που θα διατεθούν, δεν θα υπερβαίνουν τις οχτώ εκατομμύρια (8.000.000) μετοχές (ήτοι περίπου 5,03% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας). Για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης η Εταιρεία θα προβαίνει σε αυξήσεις του μετοχικού της κεφαλαίου.
Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι τετραετής, ήτοι μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013. Έκαστος δικαιούχος, κατά τη διάρκεια εκάστου έτους, θα ασκεί δικαιώματα που δεν θα υπερβαίνουν το 1/3 του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων προαίρεσης που του αναλογούν. Σε περίπτωση μεταβολής του σημερινού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας μέχρι τον προσδιορισμό, την χορήγηση ή την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, τόσο ο αριθμός των δικαιωμάτων του δικαιούχου όσο και η τιμή διάθεσης αυτών θα αναπροσαρμόζονται, έτσι ώστε οι κάτοχοι δικαιωμάτων να διατηρούν την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. της εταιρείας να συντάξει τον σχετικό κανονισμό του ως άνω Προγράμματος ΙΙΙ και να ρυθμίσει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια σχετικά με αυτό.
Τέλος, αποφασίστηκε η τροποποίηση του υφιστάμενου αντιστοίχου Προγράμματος ΙΙ δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών ώστε να μην χορηγηθούν επιπλέον δικαιώματα πέραν αυτών που ήδη έχουν χορηγηθεί. Παρέστησαν 55 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 55.471.405 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 34,89 %). Ψήφισαν: Υπέρ 52.558.318 (94,75%), Κατά 2.913.087 (5,25%), Λευκά/Αποχή 0